غرب برای مبارزه با تروریسم باید با ایران و روسیه متحد شود