اولین پرواز مقدماتی هواپیماهای ناو شارل دوگل فرانسه برای آزاد سازی موصل