معاون دادستان کل مصر از سوء قصد جان سالم به در برد