آمریکا به‌سرعت متحد سعودی خود را به «دشمن» تبدیل کرد