ارتش سوریه بیمارستان الکندی در شمال حلب را آزاد کرد