نجات موصل از چنگ داعش؛ موضوع دیدار فواد معصوم و مسعود بارزانی