عربستان سعودی نسبت به پیامدهای قانون «جاستا» هشدار داد