آمریکا: رفتار روسیه گفت وگوی صلح در حلب را به شکست می کشاند