آمریکا ازخانواده های کارمندان خوددرکنگو خواست خاک این کشورراترک کنند