یو اس ای تودی خطاب به آمریکایی ها: به ترامپ عوام فریب رای ندهید