مقام آمریکایی:کمک مالی به کابل مشروط به انجام اصلاحات است