دی میستورا: از سرگیری مذاکرات برای پایان دادن به بحران سوریه دشوار است