بثینه شعبان: آمریکا به تعهدات خود درباره سوریه عمل نکرد