پرز جلوی بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران را گرفت چون تبعاتش فاجعه‌بار بود