کاهش حقوق‌های نجومی وزرای سعودی به دلیل خطر ورشکستگی