سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: جنازه سربازان روسی در کیسه به خانه بازخواهد گشت!