مخالفت ها با حضور «محمود عباس» در مراسم تشییع جنازه پرز