نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان: کمک مالی به کابل مشروط به انجام اصلاحات است