بیانیه پایانی نشست اوپک با دستور کار توازن مجدد در بازار جهانی نفت