وزیر اقتصاد آلمان: درباره نقش ایران در جنگ سوریه و حقوق‌بشر با میزبان ایرانی گفت‌وگو می‌کنم