دمشق: ائتلاف آمریکا به دنبال تخریب زیرساختهای سوریه است