مشاور رئیس جمهوری سوریه: آمریکا به تعهدات خود درباره سوریه عمل نکرد