دیدار وزیر دفاع فرانسه و فرمانده پایگاه مرکزی آمریکا با ولیعهد ابوظبی