اظهار نظر تازه وزیر امور خارجه فرانسه در مورد بشار اسد