65درصد فلسطینی ها خواستار استعفای محمود عباس هستند