آیا "حادثه مسجد الحرام" ارتباطی با 11 سپتامبر داشت