حمایت ایران و روسیه از دمشق ، مواضع آمریکا درباره اسد را تغییر داده است