جنبش تحریم ضربه هایی دردناک به اسراییل واردکرد/ ده هزار کارگرصهیونیست در آستانه اخراج