در اقدامی غیرمنتظره وزارت خارجه چین، «میز ژاپن» را تعطیل کرد