کلینتون: یک مسلمان هم می‌تواند رئیس جمهور آمریکا شود