تلاش دیپلماتیک عربستان برای اقناع کشورها در حمله به صنعا