یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید