اسرائیل توانایی استفاده از بمب‌های سنگرشکن علیه ایران را ندارد