وزیران خارجه لبنان وهلند بر حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند