محمود عباس پایان تعامل با اسرائیل را از تریبون سازمان ملل اعلام می کند