استقرار تسلیحات اتمی آمریکا با قدرت 80 برابر بمب هیروشیما در آلمان