مجارستان برای جلوگیری از ورود پناهجویان قانون تصویب کرد