بان کی مون خواستارپایبندی کشور های اروپایی به قوانین بین المللی حقوق پناهندگان شد