منابع صهیونیستی: آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیل در سوریه کاهش می‌یابد