پارلمان مجارستان مجوز استفاده از ارتش برای برخورد با آوارگان را صادر کرد