بان کی مون :جهان ما جهان کوچکی است با تفرقه هایی بزرگ/ بسیاری از رهبران جهان در برقراری صلح و پایان جنگ کوتاهی کردند