لهستان شمار کمی از پناهندگان خارجی را میزبانی خواهد کرد