اظهارات فرمانده کل ناتو درخصوص تجهیز نیروهای افغانستان و حمایت از دولت وحدت ملی