بلومبرگ: آمانو پیشرفت در همکاری با ایران را تایید کرد