مقامات آمریکا:روسیه ماموریت های شناسایی خود را در سوریه آغاز کرده است