نجفی: به هیچ بازرس آژانس اجازه ورود به پارچین برای نمونه‌برداری را نداده‌ایم