توضیحات رئیس پادمان‌های آژانس از فرایند نمونه داری از اماکن و تاسیسات هسته‌ای