حزب کارگزاران مردم را تنها یک زینت برای حاکمیت خودشان می دانند