صفار هرندی: مشخص نیست برای برجام چه اتفاقی خواهد افتاد