اجازه عبور سازمان‌های بین‌المللی از خطوط قرمز را ندهید